Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden binnen het overkoepelende bedrijf; Himani Salon, Natuurgeneeskunde praktijk MunayQi en cursus platform InnerOuterStrength-Academy.com. Voorwaarden ook van toepassing indien niet verstrekt bij het eerste consult.

Hieronder leest U over de AVG wetgeving, mijn algemene voorwaarden en de aandacht ik aan uw privacy geef. Meer over tuchtrecht klik hier

Ik, als therapeut ben verplicht mij te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging VBAG en de RBCZ welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging (www.VBAG.nl) en (www.RBCZ.nu)

Annuleren


Wanneer je verhinderd bent, meld dit a.u.b. 48 uur van te voren telefonisch. Voicemail of whatsapp 06 508 69750. Anders ben ik helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. Indien ik, je therapeut in behandeling ben, spreek dan a.u.b. de voicemail in. E-mails worden niet altijd gezien.

Bij niet tijdige afzegging behoudt Jacqueline van MunayQi en eigenaresse van het cursus platform InnerOuterStrength-Academy.com, zich het recht voor één keer het uurtarief of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld. Om bedrijfsmatig optimaal te functioneren, hopen wij dat je hiervoor begrip hebt. U zorgt erop deze manier voor dat andere klanten ( en jijzelf mogelijk in toekomst) niet onnodig lang hoeven te wachten op de volgende afspraak.

SOS spreekuur

Gedurende de traject periode is Jacqueline via app, telefoon of email bij nood, vragen c.q. opmerkingen er voor jou. Volg je geen MunayQi traject, dan worden (zoom) counseling gesprekken langer dan 20 minuten in rekening gebracht voor €29,00 .

Cliënt heeft ook eigen verantwoordelijkheid.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn cursus aankoop en de uitvoering van de opdrachten hiervan.
De cliënt kan tijdens vitaliteit gesprek voorgelicht worden door de therapeut over extra face 2 face behandel mogelijkheden. Afspraken soort behandeling en traject keus wordt vastgelegd in contract. De behandelovereenkomst is aanvullend t.o.v. de algemene voorwaarden. Cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid voor zijn groeiproces en is lichamelijk- en/of geestelijke geschikt voor het volgen van cursus, sessie of traject. Hij/zij werkt actief, betrokken en gemotiveerd aan het behalen van zijn/haar doelen.
De cliënt stemt in met de doelstelling van de training of behandeling, waarbij zij zich er bewust van is dat resultaat van de InnerOuterStrength cursus afhankelijk is van haar eigen inspanning.
De cliënt realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting aan de zijde van de therapeut.

Jacqueline Brandes aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid of het niet actief resultaat gericht meedoen van de cliënt.
De cliënt is voor, tijdens en na de training, behandeling of sessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart de behandelend therapeut Jacqueline Brandes van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.
De door MunayQi aangeboden behandelingen en trajecten en door InnerOuterStrength- Academy aangeboden trainingen zullen nimmer behandeling in reguliere gezondheidszorg vervangen.
Jacqueline Brandes is niet aansprakelijk voor eventuele psychisch schade en/of lichamelijk letsel, waarvan cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van MunayQi of cursus programma’s InnerOuterStrength-Academy.


BETALINGSVOORWAARDEN

Bij een fysiek bezoek aan MunayQi StressTransformatie praktijk wordt uitsluitend na Coaching gesprek of natuurgeneeskundige behandeling een declaratie bon verstrekt voor eventuele declaratie bij uw ziektekostenverzekeraar. Dit geldt niet voor aangekochte trainingen, cursussen of programma’s. 

Verzuim
Zou onverhoopt geen betaling zich voordoen, dan dient voor honorarium, leveringen en andere kosten binnen 8 dagen na de consultdatum het bedrag te zijn voldaan op bank NL39KNAB 0259875880. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de 9e dag na de notadatum.
Zodra de cliënt in verzuim verkeert is Jacqueline Brandes gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Op het moment dat de cliënt blijvend in verzuim verkeerd, is Jacqueline Brandes gerechtigd incassomaatregelen te treffen via Medicas, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente , met een minimum van €30,00 alles exclusief omzetbelasting.
Met wederzijds goedvinden is contractueel vastgelegd de (af)betaling, je ziet het als een investering in je toekomst en je gaat akkoord met verplichte totaal betaling van het traject ook als om wat voor reden dan ook U het traject niet wenst voort te zetten.


DECLARATIE VAN KOSTEN BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.

Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden natuurgeneeskundige behandelingen. Informeer altijd eerst zelf. Een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is mogelijk indien deze de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) erkent.
De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis. Vergoedingen vinden plaats op basis van alternatieve natuurgeneeswijzen therapie en het lidmaatschap VBAG. MunayQi voldoet aan Ayurveda natuurgeneeskunde, Bach bloesem gesprekstherapie en Oosterse lichaamsgerichte geneeswijzen zoals Shiatsu, massages, voetreflexologie en infrarood acupunctuur
Bij twijfel kan alleen uw ziektekostenverzekeraar hierover uitsluitsel geven. MunayQi kan en mag niet bemiddelen tussen u en uw ziektekostenverzekeraar, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
Kosten voor niet nagekomen afspraken kunnen uiteraard niet bij ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.
Uiteraard zijn behandelingen ook zonder tussenkomst van zorgverzekeraar mogelijk. Voor bedrijven en particulieren zijn de kosten in de vorm van coaching of counseling onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Vraag je belastingadviseur om advies.
Hartcoherentie training, coach gesprekken en wellness behandelingen worden niet vergoed.


Afspraken


Het is in het belang van de cliënt en de therapie, dat de cliënt alle relevante informatie verstrekt aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van minimaal € 150,- voor losse intake, natuurgeneeskundige consulten of therapie. Sessies daaropvolgend kunnen variëren qua therapievorm en tarief. Trajecten en programma’s zijn op maat, hiervoor gelden afgesproken bedragen, die via overeenkomst worden vastgelegd. Natuurgeneeskunde- en coachtrajecten hebben een tariefstelling van €2970,- excl btw tot €6997,- excl btw. Deze therapie is opgebouwd uit een afgesproken hoeveelheid behandelingen en gesprekken. Online training €1970,- en lesprogramma’s vanaf €197,- excl btw behoren tot de extra mogelijkheden.

In bijzondere gevallen heeft Jacqueline Brandes eenzijdig het recht om een traject of sessie te annuleren.
Jacqueline Brandes is gerechtigd mensen toe te laten of uit te sluiten tot een traject. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van redenen gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.
1-op-1 Sessies worden in overeenstemming gepland tussen cliënt en Jacqueline Brandes.


Cliënt is definitief aangemeld voor een sessie of traject wanneer datum en tijd van een afspraak mondeling en/of schriftelijk (mogelijk per email, contract of whatsapp) door Jacqueline wordt bevestigd. Bij ondertekend contract zijn de volledige algemene voorwaarden op de cliënt van toepassing.
Mocht de werkgever voor uitvalpreventie of re-integratie de kosten betalen, dan blijven wel de volledige algemene voorwaarden en privacy regels op cliënt van toepassing.


Risicoloos


Ik geloof 100% in mijn 6 maanden programma Reset Your Mind & Soul en Transform your Mind & Soul Jaar programma. Ik nodig je van harte uit om het gewoon te doen. De kracht van de CREATE methodiek blijkt uit de resultaten van mijn cliënten. 14 dagen kan je risicoloos proberen na aanbetaling van €997,-. Wat daarvoor nodig is, is jouw actieve deelname. Je gaat werkelijk aan de slag met de methodiek en je toont dit aan via ingevuld werkmateriaal. Heb ja na de start van het programma in de eerste twee weken het idee dat het niet voor je werkt, dan krijg je tot 14 dagen na de start van het programma je investering terug. Niet twijfelen. Gewoon doen!

Positieve bijdrage


Persoonlijke ontwikkeling cursussen, natuurgeneeskunde en psychosociale therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
MunayQi methoden leveren een positieve bijdrage in de ondersteuning van uw welbevinden en gezondheid. Ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. Dus volg altijd advies van huisarts en psycholoog zo nodig.
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, transformatie en welzijn.

Op welke niveau’s vind transformatie plaats?
Ik leer je weer contact maken met 3 lagen van je bewustzijn namelijk; emotioneel/ mentaal (Bach) , spiritueel (healing), fysiek (massages, kruiden) en maak gebruik van bewuste (Body Mind Release) en onbewuste (Psych-K) transformatie methodes. Met een ontspannend effect op body & mind.

Klachten bespreek het met mij.


Zou je onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, bespreek dit altijd eerst mondeling met mij; Jacqueline. Desgewenst via email. Bij echte geschillen waar je met de therapeut zelf niet bent uitgekomen, kun je zo nodig schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG. Bij medische klachten altijd eerst een arts raadplegen. En voor massage therapie kanker patiënten altijd toestemming vragen zwart op wit van uw regulier arts. MunayQi methodes zijn geen vervanging voor acute medische interventie. Wees altijd realistisch in te behalen resultaten.

Het is wel zo veilig als U open bent over psychiatrische diagnoses, persoonlijkheidsstoornissen of aandoeningen zoals borderline, anorexia, schizofrenie, epilepsie, diabetes, etc. Meld a.u.b. medicatie-, alcohol- of gebruik, gezien dit de behandeling kan beïnvloeden.

Privacy


WBGO wetgeving dossier aanleggen
Als uw behandelende therapeut leg ik een behandel dossier aan, wettelijke verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of huisarts. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • -Zorgvuldig om ga met persoonlijke en medische gegevens.
 • -Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • -Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Cliëntendossier wordt bewaard om;
  andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens die 20 jaar bewaard blijven zijn:
Persoonsgegevens (volledige naam, geboortedatum, volledige woonadres, telefoonnummer, emailadres, geslacht).
Gezondheidsinformatie indien deze gerelateerd is aan de hulpvraag. Biometrische informatie.
Genetische informatie in deze van belang is tijdens begeleiding traject. Voortgangsgegevens die tijdens het begeleidingstraject van belang zijn (verandering in gezondheidsinformatie, verandering in biometrische informatie, huiddiagnose, meet- en weeg gegevens, informatie die van invloed is op het begeleidingsproces

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Behandelingen zoals; preventie, welbevinden, sociaal (maatschappelijke) dienstverlening, werk,- opvoedings- en/of school gerelateerde problemen en/of schoonheidsbevordering, vallen nadrukkelijk niet onder natuurgeneeskundige zorg.
U heeft de voorwaarden gelezen en bent op de hoogte van de AVG privacy wet.

U geeft toestemming om gegevens op te slaan en de MunayQi Nieuwsbrief, e-book of afspraak bevestiging te ontvangen.

Cookies


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.


Leef niet in angst. Verhoog je vibratie!


Het Covid-19 virus en de gezondheid van mijn cliënten en gezin neem ik uiterst serieus. Daarom volg ik de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsorganisatie VBAG.

Maar leef a.u.b. niet in angst. Juist nu is Stress Transformatie belangrijk en wil ik dat jij je gezien en gehoord voelt. www.innerouterstrength-academy.com is mijn cursus platform als je zelfstandig aan de slag wilt. Geadviseerd is eerst kosteloos vitaliteit gesprek met Jacqueline Brandes aan te vragen voor bespreking hulpvraag.

Corona richtlijnen


De individuele face to face sessies bied ik aan mits je (of ik) geen verkoudheidsklachten of griepklachten hebt.

Zoals altijd zorg ik in mijn praktijk voor hygiëne, schoonmaak, desinfectie deurgrepen, apparatuur etc. En maak ik gebruik van wegwerp papieren.

Als je je sessie moet afzeggen omdat je sociale contacten moet beperken, het niet vertrouwd of klachten hebt van verkoudheid of griep dan graag tijdig de sessie (minimaal 48 uur van tevoren ) telefonisch afzeggen.

Voor meest recente informatie kijk je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Voor nu veel gezondheid, wijsheid en liefde gewenst.

 

>